POČÍTAČOVÉ SIMULACE A FEM

Počítačová simulace pomocí metody MKP (metoda konečných prvků) a diskretizace kontinua nám v technické praxi poskytují velmi uspokojivé výsledky. Tyto virtuální matematické modely pro ověření chování a funkci výrobků lze simulovat bez nutnosti testování fyzických vzorků. V některých případech však FEM analýza není dostatečně přesná a tvorbu složitých virtuálních modelů je třeba validovat i pomocí výsledků z fyzického testování.

PŘÍNOSY POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ

 • Značné zkrácení doby vývoje
 • Snížení nákladů na vývoj
 • Predikce chování konstrukce bez nutnosti fyzického testování
 • Odhalení kritických míst konstrukce
 • Možnost optimalizace konstrukce pro vybrané testovací scénáře

NABÍDKA SLUŽEB V ANALÝZÁCH A SIMULACÍCH

V oblasti virtuálního testování CAE (Computer Aided Engineering) se zaměřujeme na úlohy strukturální statické a dynamické tuhosti. K tomu využíváme jak běžné matematické postupy, tak i vytvořené virtuální FE-modely. Pomocí těchto numerických simulací jsme tak schopni odhalit slabá místa konstrukce ještě před vlastní výrobou. Provádíme parametrické nebo tvarové optimalizace konstrukcí a návrhy virtuálních experimentů DoE. Pro validaci komplexních virtuálních FE-modelů často využíváme laboratorní testování materiálů nebo fyzických vzorků.
Zaměřujeme se hlavně na pracovní stroje, automobilový průmysl a strojírenství, ale dané postupy a metody lze aplikovat i na další průmyslová odvětví jako je armáda a kolejová vozidla. Služby numerické simulace lze využít buď samostatně pro ověření a validaci konstrukčního návrhu od zákazníka nebo je využívána jako podpůrná činnost při vývoji a konstrukčních pracích.

TVORBA FE-MODELŮ

Z dodaných CAD dat tvoříme FE-modely dle požadavků a kritérií zadavatele.

 • Skořepinové 2D sítě
 • Objemové 3D sítě
 • CFD sítě

SIMULACE STATICKÉ TUHOSTI

 • Lineární a nelineární statické výpočty tuhosti a pevnosti
 • Tvorba materiálových modelů dle materiálových zkoušek

FREKVENČNÍ ANALÝZA

 • Modální analýza
 • Odezva při buzení

OPTIMALIZACE

 • Parametrické optimalizace
 • Optimalizace tvaru
 • Generativní design a topologická optimalizace

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH ANALÝZ

SIMULACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE

 • Lineární a nelineární výpočty tuhosti a pevnosti nosných rámů a konstrukcí
 • Modální analýzy
 • Frekvenční dynamické analýzy
 • Pevnostní posouzení nesených a pracovních strojů
 • Optimalizace konstrukce a konstrukčních uzlů z hlediska pevnosti a hmotnosti
 • Posouzení robustnosti konstrukcí a analýza citlivosti výsledků

SIMULACE PRO DOPRAVNÍ TECHNIKU

SIMULACE PRO SPECIÁLNÍ VOZIDLA

 • Pevnostní výpočty ochranných rámů a klecí závodních vozidel dle předpisů FIA
 • Posouzení pevnosti podvozků vojenských vozidel

SIMULACE PRO AUTOBUSY

 • Optimalizace pevnosti a tuhosti konstrukce
 • Fyzické testování materiálů a tvorba materiálových modelů pro simulace
 • Návrh experimentů DoE