Testování dle předpisu ECE R58

Úvod

I přestože bezpečnostní systémy osobních vozidel jsou čím dále sofistikovanější a dokážou předejít mnoha dopravním nehodám, tak stále jsou nutné konstrukční úpravy některých vozidel. Jednou z nich je obyčejný nárazník na nákladním nebo přípojném vozidle. Přesněji zvané zadní ochranné zařízení proti podjetí (zkráceně ZOZPP, v překladu rear underrun protective device, RUPD). Tento pasivní bezpečnostní prvek chrání osobní automobil při nárazu do zadní části vozidla nákladního. Účelem zadní ochrany je sjednotit výšky deformačních zón u osobních a nákladních vozidel. Zabraňuje v podjetí a předchází tak tím zbytečným ztrátám na lidských životech a vyšším škodám na majetku.  Dle předpisu jsou tyto ochrany povinné a měly by jimi být opatřeny kategorie vozidel M, N a O.

Rozdíl deformace po crash testu auta do zadní ochrany nákladního vozidla.
Porovnání vozidel po nárazu do zadní části nákladního vozidla

Zadní ochrana

Konstrukce zadní ochrany je nejčastěji příčný profil o definované minimální tuhosti. Nejčastěji bývají provedeny buď jako pevně přimontované k rámu podvozku nebo se sklopným mechanismem.

Varianty:

  • Extrudovaný hliníkový U profil, sem lze jednoduše montovat zadní svítilny.
  • Uzavřený hliníkový profil, pro aplikace, kde je nutná s nižší zástavbová výška.
  • Uzavřený ocelový kulatý profil, vhodný např. u sklápěčů. Minimalizuje se tak riziko, že např. uvízlý štěrk je omylem vyvozen na vozovku.

U některých speciálních aplikací jsou zadní ochrany přímo součástí nosného rámu podvozku, např. u těžkých transportních trailerů.

Požadavky předpisu ECE R58

Homologace zadní ochrany proti podjetí (ZOZPP) probíhá na základě splnění zkoušky dle ECE-R58. Od 1. září 2021 vyšla v platnost revize předpisu ECE-R58/03, která s sebou přinesla sérii změn, jež nemalým způsobem ovlivnily nároky na konstrukci a provedení zadních ochran.

Klíčové změny v novele ECE-R58/03 oproti ECE-R58/02 jsou následující:

  • Minimální výška příčného profilu se zvětšila z 100 mm na 120 mm. *
  • Maximální výška příčného profilu od vozovky se snížila z 550 mm na 450 mm. *
  • Maximální deformace příčného profilu směrem nahoru nesmí být vyšší než 60 mm.
  • Maximální vzdálenost mezi nejzazší částí vozidla a zadní ochranou u přívěsů O3 a O4 se menšila na 200 mm.
  • Zvýšení vodorovných zkušebních sil: v místech 1, 3 a 5 je to 50 % z maximální hmotnosti vozidla, ale ne vyšší než 100 kN a v místech 2 a 4 je to 85 % z maximální hmotnosti vozidla, ale ne vyšší než 180 kN.

* Neplatí pro všechny kategorie paušálně, norma udává výjimky.

Body, kde je aplikované zatížení0,7 m–1 m na obě strany od středu300 mm od vnější stěny pneumatiky
stará revize 02100 kN nebo zatížení rovnající se 50 % max. hmotnosti vozidla50 kN nebo zatížení rovnající se 25 % max. hmotnosti vozidla
nová revize 03180 kN nebo zatížení rovnající se 85 % max. hmotnosti vozidla100 kN nebo zatížení rovnající se 50 % max. hmotnosti vozidla
Vozidla N2 do 8 tun bez samostatné kabiny100 kN nebo zatížení rovnající se 50 % max. hmotnosti vozidla50 kN nebo zatížení rovnající se 25 % max. hmotnosti vozidla
Přívěsy nebo vozidla se sklápěcí korbou nebo zvedací plošinou80 % výše uvedených zátěží80 % výše uvedených zátěží
Tab.: Velikost zatěžujících sil

Další informace, dovolené deformace pro jednotlivé kategorie vozidel a současné znění předpisu je dostupné viz ECE R58

Homologační zkouška

Výrobce může tuto homologační zkoušku splnit dvěma způsoby. Buď zkušební vzorek zadní ochrany podrobit fyzické zkoušce v laboratoři nebo za pomoci počítačové simulace.

Fyzická zkouška

Samotná zkouška vypadá tak, že na zadní ochranu, která je namontovaná na stejný typ vozidla nebo část podvozku jako bude v reálném provozu, tlačí zkušební tlačítko postupně v pěti definovaných bodech. Kladného výsledku je dosaženo, pokud je splněno požadavku maximální přípustné horizontální a vertikální deformace zadní ochrany.

Pozice testovacích míst zadní ochrany dle předpisu ECE R58.
Působiště sil na zadní ochranu

Akreditované laboratoře v České republice k provedení fyzických zkoušek dle předpisu ECE R58:

Počítačová simulace

Počítačová simulace se jeví díky rychlosti provedení, možnosti úprav a vylepšování konstrukce jako lepší a ekonomičtější variantou. Samozřejmě musí přesně reprezentovat požadavky předpisu a její matematický model a výsledky musí být reprodukovatelné, načež i dohlíží akreditovaná osoba. Výhodou je, že lze v simulaci zatížit zadní ochranu až do ztráty stability. Zjistit tak rezervu v tuhosti konstrukce a navrhnout vhodné konstrukční úpravy. V podstatě jde o jednoduchou kontaktní kvazistatickou úlohu. Ale i zde mohou nastat výpočetní komplikace. Nejčastěji u předepnutých šroubových spojů v montovaných hliníkových profilů, kde může docházet k zakousnutí kamene do hliníkového profilu a trhání drážky.

Výsledek počítačové simulace dle předpisu ECE R58.
Počítačová simulace zadní ochrany dle předpisu ECE R58

I když jde simulovat takřka vše, tak s těmito potenciálními problémy se v první fázi simulace nepočítá. Simulace šíření trhliny je úloha sama o sobě a zde přistupujeme k danému problému s jistou dávku konzervatismu s mírou bezpečnosti.

Přihlaste se k odběru

Odebírejte pravidelně newsletter INACO LAB a mějte přehled o novinkách.